Categories: Ogólna
      Date: kwi 24, 2008
     Title: Zjazdu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego

Stanowisko Zjazdu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

W dniu 24.04.br. na zjeździe KZZPRM podjęto decyzję o przedstawieniu polskim władzom tj. PrezydentowiRP, Premierowi RP,Pani Minister Zdrowia oraz wszystkim przewodniczącym klubów parlamentarnych w Sejmie RP postulatów dotyczących sytuacji w ratownictwie medycznym.

Ratownicy domagają się od Polskiego Rządu spełnienia następujących postulatów: zagwarantowania przepisów emerytalnych dla pracowników ratownictwa medycznego na zasadach takich, jakie obowiązują w służbach mundurowych wg. projektu MSWiA.zapewnienie właściwego finansowania systemu. Ratownicy domagają sie wprowadzenia odpowiednich zasad funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wprowadzenie jednolitej instytucji"Ratownictwo Medyczne"działające w oparciu o ustawę o państwowym ratownictwie medycznym i jako Państwowe Ratownictwo Medyczne (tak jak policja i straż pożarna), która będzie finansowana centralnie z budżetu Państwa z pominięciem innych instytucji tj. NFZ, urzędy wojewódzkie, które to finansowanie spowoduje zaprzestanie uciekania i wykorzystywania tych środków na inne cele(np. finansowanie prywatnych firm medycznych i uciekanie "naszych " pieniędzy za granicę - do Dani). Wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym wg. naszego projektu przesłanego do Ministra Zdrowia oraz zmian w rozporządzeniach do tej ustawy(o czynnościach, które może wykonywać ratownik medyczny- chodzi o rozszerzenie tych czynności, oraz dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych). Ratownicy dają Rządowi termin do 16 czerwca br. na podjęcie rozmów na w.wym. postulaty. W przypadku braku reakcji ze strony Rządowej związek rozpocznie od 17 czerwca br. ogólnopolską akcję protestacyjną. Formy akcji protestacyjnej oraz dalsze działania zostaną podjęte na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów w dniu 17 czerwca br.